เกี่ยวกับเรา

     หนึ่งในภารกิจหลักของรัฐบาลคือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ขึ้น โดยในยุทธศาสตร์ที่ 3 นั้นได้เน้นในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างชัดเจน รายได้หลักที่ใช้ในการพัฒนาประเทศโดยส่วนใหญ่มาจากภาษีประชาชน รายได้ที่สำคัญได้จากการส่งออกสินค้าและบริการสู่ตลาดต่างประเทศ จากการท่องเที่ยว จากธุรกิจการค้าภายในประเทศและด้านอื่นๆ พบว่าผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลต่างมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ทั้งสิ้น โดยตลาดฮาลาลนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากประชากรมุสลิมในโลกที่มีสูงถึง 1,800 ล้านคนหรือเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรโลก กระจายใน 148 ประเทศ หนาแน่นใน 57 ประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศโอไอซี (Organization of Islamic Conferences) นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

     ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์งานด้านฮาลาลตามหลักศาสนบัญญัติอิสลามกับงานด้านสุขภาวะ รวมถึงกระบวนการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตามแนวทางชารีอะห์ (ศาสนา) รับรองวิทยาศาสตร์รองรับ อันเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการได้มีการเฝ้าระวังกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่ออกสู่ตลาดมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการแสดงให้เห็นศักยภาพในการรับรองฮาลาลจากองค์กรศาสนาร่วมกับการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลมางประยุกต์ใช้กับงานด้านสุขภาวะ อันจะส่งผลต่อความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณของผู้บริโภคมุสลิมและมิใช่มุสลิม องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งมักไม่ได้กล่าวถึง คือเรื่องสุขภาพและสุขลักษณะผู้ประกอบการและบริการจะต้องมีความตะหนักและให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น
image
    ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดทำโครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพฮาลาลด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จะต้องสร้างภาพลักษณ์ของพื้นที่ให้ก้าวไปสู่การยอมรับในระดับสากล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เชื่อมกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านระบบบริการสาธารณสุข ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล
image
     แหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮาลาลทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นฐานข้อมูลในงานด้านฮาลาล ซึ่งฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลทางด้านการวินิจฉัยทางด้านฮาลาล (E-Fatwa Halal) ข้อมูลทางด้านวิชาการและงานวิจัยฮาลาล (Halal Knowledge and Research) ข้อมูลทางด้านโภชนาการฮาลาล (Halal Nutrition)  และข้อมูลทางด้านการแพทย์ฮาลาล (Halal Medical) อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ภาคการส่งออก ภาพลักษณ์ ตลอดจนงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้